Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple nomena per sorteig públic els membres de les meses electorals per a les eleccions municipals

El ple municipal celebrat aquest dimarts 2 de maig va començar amb el sorteig dels membres de les 13 meses electorals que s’habilitaran per a les eleccions municipals del 28 de maig a Tiana. Tal com recull la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el nomenament de les persones integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i es trien pel Ple Municipal, mitjançant sorteig públic, entre la totalitat de persones censades que tinguin menys de setanta anys i sàpiguen llegir i escriure. Segons informa l’Ajuntament de Tiana, 7.047 electors tenen dret a vot aquestes eleccions municipals.

Cada una de les 13 meses electorals estarà composta per un president o presidenta i dos vocals. A més, també s’han designat dos suplents per cada membre. A la mesa li correspon presidir l’acte de votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte de l’escrutini.

Tant les persones que han sortit escollides president/a i vocal com els seus respectius suplents rebran abans del 6 de maig una notificació on se’ls informarà de la seva responsabilitat. Juntament amb la notificació, se’ls lliurarà un Manual d’instruccions per a les persones que integren les meses electorals.

A partir d’aquí, segons específica la pàgina web oficial de les eleccions del 28 de maig, les persones designades disposen de set dies des de la notificació (en el cas de Tiana, fins al 13 de maig) per al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec.

Si posteriorment qualsevol de les persones designades no pot acudir a exercir el càrrec de membre de mesa, ho ha de comunicar a la Junta Electoral de Zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral i aportar-ne les justificacions corresponents. Si la impossibilitat d’acudir es produeix després d’aquest termini, l’avís a la Junta Electoral de Zona s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de la constitució de la mesa electoral (8:00 hores del dia de la votació). Els suplents també poden al·legar excuses que els impedeixin formar part de la mesa.

Cal tenir en compte que els titulars i suplents que no es presentin, no justifiquin la seva absència o abandonin les seves funcions sense causa legítima incorren en una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.