Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Què cobren els polítics de Tiana per assistir als plens?

Amb l’aprovació del pressupost del 2014, es ratifiquen els imports de dietes per assistència a òrgans col·legiats com ara els plens, juntes de govern local o sessions informatives i la subvenció anual pels grups municipals. A Tiana, aquests imports no s’han modificat però cal recordar-los:

Assistència a Plens: 243 euros per cada sessió. Aquest import té caràcter de màxim mensual pel supòsit que es celebrin dos o més plens durant el mateix mes.

Assistència a Juntes de Govern Local: 234 euros per cada sessió fins a un màxim de 936 euros al mes.

Assistència a Comissions Informatives: 93 euros per a la Presidència i 50 euros per a les Vocalies.

Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta (per presidència o vocalia) independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi. Subvenció a grups municipals: 270 euros anuals per cada grup municipals i 270 euros anuals per a cada membre de grup.