Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El Ple Municipal aprova un pressupost continuista

Els vots favorables del PSC, ERC i PP han permès aprovar un Pressupost “equilibrat i mínimament expansiu”. Aquesta és la definició que l’equip de govern dóna d’un pressupost que, a grans trets, continua en la mateixa línia marcada el 2013. Això sí, el govern local destaca que el consistori ha recuperat la solvència econòmica i assegura que el 2014 ja es podrà garantir l’estabilitat, la sostenibilitat i la liquidat financera “trencada l’any 2008 per una situació de  suspensió tècnica de pagaments”.

En aquest sentit, el pressupost total de l’Ajuntament per al 2014 ascendeix a 8.859.659€, el que suposa 186.537€ mes que l’any 2013. Això suposa un increment del 2,15% respecte l’exercici actual. El govern local desglossa el pressupost de 2014 en tres grans eixos.

[destacat_dreta]El consistori afirma que durant el 2014 ja es podrà garantir l’estabilitat, la sostenibilitat i la liquidat financera.[/destacat_dreta]

El primer consisteix en garantir la solvència i sostenibilitat financera de l’Ajuntament, complint amb els objectius financers d’estabilitat pressupostària i mantenint les ordenances fiscals. El consistori compta amb l’obtenció d’un superàvit de 677.155€, el qual li permet complir amb l’objectiu d’estabilitat i solvència financera. El govern municipal considera que aquest fet ha estat possible gràcies a una reducció de la despesa corrent total i que en cap cas ha posat en perill els serveis públics. Per al 2014 també destaca un descens del 19,67% deis  interessos financers i un lleuger increment de l’1,35% dels programes municipals.

La llosa de l’Ajuntament, com succeeix a la gran majoria de corporacions municipals, continua sent el deute viu municipal que a finals de 2014 es podria situar en 6.041.290,81€, amb una ràtio d’endeutament a final de l’any que ve del 68,94%. Tot i això, el consistori destaca que aquestes xifres situen a Tiana molt lluny del 110% que fixa com a límit la Llei d’Hisendes Locals. A més, destaca que la mitjana de dies de pagament és de 32,64 dies (una dada que considera molt important per recuperar la confiança dels proveïdors).

[destacat_dreta]El deute viu municipal que a finals de 2014 es podria situar en 6.041.290,81€.[/destacat_dreta]

Pel que fa el capítol d’ingressos, dels 8.859.659€, un 95% corresponen a ingressos corrents, un 4,7% a ingressos de capital i un 0,3% a ingressos financers. En aquest àmbit, l’IBI preveu una consignació idèntica a la de 2013 i continua aportant bona part dels ingressos municipals: 3.122.354€. Això sí, el tipus impositiu baixa de forma gairebé imperceptible: del 0,48% al 0,44% 0,48 actual. La resta d’impostos queden congelats tal i com es va aprovar en el ple d’ordenances fiscals. D’altra banda, la previsió d’ingressos patrimonials per al 2014 s’ha xifrat en 148.0756€, representant un descens del 9,92% respecte el 2013.

En el capítol de despeses, les de personal representen el 25% del total (2.276.0156 €) però baixen un 1% respecte el 2013 degut a l’amortltzació de la plaça de tècnic/a d’esports, que ara es realitza a través de personal expert subcontractat. Les despeses corrents de béns i serveis pugen un 1,35% (4.421.9106€) degut a l’increment impositiu de l’IVA i en les tarifes d’energia elèctrica, en el preu de l’aigua i el carburant.

La segona línia del pressupost fa referència al manteniment i priorització de les despeses corrents. Aquest eix fa referència a un compliment i execució de programes, serveis i projectes socials i a la promoció econòmica del municipi. Destaquen diversos elements com ara la primera fase del desplegament de la senyalltzació horitzontal, el manteniment del servei de consergeria de les dues escoles locals (Escola Lola Anglada i l’Escola Tiziana) o el disseny del  Pla Estratègic de l’Esport de Tiana. D’altra banda, amb un any de retard respecte les previsions del govern local, hi ha la voluntat d’impulsar un paquet programàtic vinculat a les polítiques actives d’ocupació, emprenedoria i el suport al comerç local.

[destacat_dreta]Es mantindrà el servei de consergeria de les dues escoles locals (Escola Lola Anglada i l’Escola Tiziana)[/destacat_dreta]

El tercer eix del pressupost 2014 se centra en l’impuls de les infraestructures, la reordenació i regeneració urbana a través d’un notable increment deis imports destinats a les inversions. En aquest àmbit, destaca ella primera fase d’execució del projecte de pacificació urbanística del centre de Tiana ‘Retrobem-nos’. En aquest sentit, es preveu el trasllat de la seu social de la petanca a un nou equipament sostenible i l’ampliació de l’aparcament de Sant Cebrià amb 40 noves places. Les obres estan finançades amb recursos propis per valor de 110.000 euros. Paral·lelament, el govern local vol portar a terme una de les obres pendents més complexes de Tiana: l’obertura d’lssac Albéniz i el seu enllaç amb el Passeig de la Vilesa.

També cal destacar la continuïtat dels projectes d’inversió microurbanística vinculats a l’AMB com ara l’arranjament vorera i creació del carril bici a la zona d’EIs Vessants o la creació d’una zona mixta d’aparcament i plaça comunitària a l’interior de l’illa de Bòbila Jordana.